Postup uplatnění a vyřízení reklamace (shrnutí)

Toto shrnutí upravuje postup uplatnění a vyřízení reklamace spotřebitelem.

Vám jako kupujícímu odpovídáme za to, že předáváme zboží dle smlouvy a bez vad, tedy v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku (blíže také vymezeno v čl. 7 našich Obchodních podmínek).

Pokud při převzetí zjistíte jakýkoliv rozpor mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství, kvalitě), jste povinen nás na takový rozpor bezodkladně upozornit. Jste povinen rovněž zkontrolovat zásilku, není-li viditelně poškozena nebo poničena, přičemž jste oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, což vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na obalu patrné, že byl vystaven působení nepřízně počasí nebo vody). O důvodech odmítnutí převzetí zboží je třeba sepsat protokol s naším pracovníkem, pracovníkem pošty nebo pracovníkem kurýrní služby podle toho, kdo zajišťuje dopravu zboží. Zjistíte-li, že zboží je poškozeno (prasklé, deformované či jinak zničené) nebo, že je balík viditelně poškozený, jste povinen tuto vadu uplatnit do 48 hodin u dopravce dle podmínek uvedených dopravcem a informovat nás o tomto. Vyhrazujeme si právo na vyzvednutí rozbitého či poškozeného zboží. Jako důkaz pro uplatnění reklamace je naprosto dostačující také fotografie rozbitého či poškozeného zboží. Pokud převezmete zboží přesto, že je poškozený jeho obal, neodpovídáme za vady zboží, které vznikly při porušení přepravního obalu.

V případě, že zjistíte, že se ve víně objevila vada vína (korek, myšina, oxidáza, pachutě či zákaly) a víno je tak chuťově nepoživatelné, prosím, informujte nás a my Vám obratem pošleme náhradní láhev. V takovém případě je nutné vadné víno uchovat - víno si vyzvedneme, pokud se nerozhodneme jinak, přičemž pro reklamaci akceptujeme, pokud je v láhvi alespoň 2/3 vína.

Reklamaci zboží uplatněte bez prodlení elektronicky na e-mail: hanzl@palavskavina.cz, telefonicky na číslo: +420 777 770 094 nebo v místě osobního převzetí zboží či při odmítnutí převzetí zboží. Zboží se případně doručuje na adresu: Tomáš Hanzl, Ohradní 59, 148 00 Praha 4 - Michle. V reklamaci, prosím,  uveďte, jaká vada se na zboží vyskytuje anebo jak se projevuje a jaké právo z vadného plnění volíte. Při reklamaci vady zboží jsme oprávněni po Vás požadovat prokázání skutečnosti, že jste zboží koupil u nás. Nejste oprávněn bez našeho souhlasu měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy Vámi zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

V případě výskytu vady můžete uplatnit reklamaci vady zboží a požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. My můžeme odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. S ohledem na prodávaný sortiment kupujícím na webové stránce bude ve většině případů reklamace řešena dodáním nové věci bez vady, jestliže bude reklamace uznána za oprávněnou.

V případě reklamace vady může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud,

  1. a) jsme odmítli odstranit vadu nebo jsme neodstranili v příslušné lhůty pro vyřízení reklamace,
  2. b) se vada projeví opakovaně,
  3. c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. d) je z našich prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

Nejste oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny zboží. 

O reklamaci rozhodneme bez prodlení (při zasílání zboží zpět na naši adresu bez zbytečného odkladu poté, kdy obdržíme zboží společně s uplatněním reklamace), nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy máte právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

V případě uplatněné reklamace Vám vydáme písemné (elektronické) potvrzení, ve kterém uvedeme datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady (co je obsahem reklamace), Vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace a Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

O výsledku reklamace Vám vydáme písemné (elektronické) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Máte právo uplatnit právo z vady zboží, která se vyskytne v době použitelnosti zboží, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodly jinak anebo byla na zboží poskytnuta záruka nad rámec uvedené lhůty. Jste povinni svá práva z vadného plnění uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistíte, že na zboží je vada. Neodpovídáme za zvětšení rozsahu poškození, pokud zboží užíváte, ačkoliv o vadě víte. Uplatníte-li vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a Vy je nemůžete užívat. Berete na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží. Je-li Vaše reklamace uznána za oprávněnou, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. 

Projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat, v případě, že jste vadu vytkl oprávněně.

Pro uznání reklamace je potřeba pro celou dobu zboží uchovávat v obvyklé konstantní teplotě 8 - 15 stupňů Celsia, konstantní vlhkosti, tmě a bez zásadních manipulací a bez náhlých změn, ideálně naležato, aby korek byl neustále mokrý od vína. Budeme-li mít pochybnosti o dodržení těchto podmínek, jsme oprávněni po Vás požadovat doložení tohoto správného skladování, jinak nebude reklamace uznána. Rovněž nebude reklamace uznána, pokud se bude jednat o vlastnosti vína, které takovému vínu odpovídají (například starší, archivní vína s ohledem na použitelnost zboží, speciální vína s oxidázou apod.).

V případě, že nebudete souhlasit s vyřízením reklamace, máte nárok na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, přičemž podrobnosti k tomu jsou stanoveny v čl. 8 Obchodních podmínek.

DALŠÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A REKLAMACE JSOU STANOVENY V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH, ZEJMÉNA V JEJICH ČL. 7.